Podmienky

Podmienky

Vítame vás na plugsneakrs!

Nasledujúce zmluvné podmienky stanovujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky Plug Sneakrs spoločnosti Carmine Imbriani, ktorá sa nachádza na adrese plugsneakrs.com.

Vstupom na túto stránku súhlasíte s nasledujúcimi zmluvnými podmienkami. Žiadame vás, aby ste nepokračovali v používaní plugsneakrs, ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami na tejto stránke.

Cookie:

Stránka používa súbory cookie na prispôsobenie online zážitku. Vstupom do plugsneakrs súhlasíte s používaním požadovaných súborov cookie.

Cookie je textový súbor, ktorý na váš pevný disk ukladá webový server. Súbory cookie nemožno použiť na spúšťanie programov alebo odosielanie vírusov do vášho počítača. Súbory cookie sú jedinečne priradené vám a môže ich čítať iba webový server v doméne, ktorá súbor cookie vydala.

Súbory cookie môžeme používať na zhromažďovanie, ukladanie a sledovanie informácií na štatistické a marketingové účely, aby sme mohli prevádzkovať našu webovú stránku. Umožňujeme vám prijať alebo odmietnuť voliteľné súbory cookie. Existujú nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie stránky. Tieto cookies nevyžadujú súhlas, pretože sú v každom prípade aktívne. Žiadame vás, aby ste mali na pamäti, že akceptovanie požadovaných súborov cookie zahŕňa aj prijatie súborov cookie tretích strán, ktoré môžu pochádzať zo služieb poskytovaných tretími stranami, ak sa rozhodnete takéto služby na našej stránke využívať. Napríklad obrazovka videa poskytnutá treťou stranou a vložená na našej stránke.

Licencia:

Pokiaľ nie je uvedené inak, Plug Sneakrs di Carmine Imbriani a/alebo jej licencované pobočky vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál na plugsneakrs. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Môžete k tomu pristupovať prostredníctvom plugsneakrs pre vaše osobné použitie s výhradou obmedzení stanovených v nasledujúcich zmluvných podmienkach.

Nie je dovolené:

 • Skopírujte alebo znova zverejnite materiál plugsneakrs
 • Predávajte, prenajímajte alebo licencujte materiál na tenisky
 • Reprodukujte, duplikujte alebo kopírujte materiál z tenisiek
 • Redistribuujte obsah plugsneakrs

Táto dohoda začína dňom uvedeným v tomto dokumente.

Časti tejto stránky vám ponúkajú možnosť uverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach stránky. Plug Sneakrs od Carmine Imbriani nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje komentáre pred ich pridaním na stránku. Komentáre neodrážajú názory a názory spoločnosti Plug Sneakrs di Carmine Imbriani, jej zástupcov a/alebo jej pridružených spoločností. Komentáre odrážajú názory a názory osoby, ktorá takéto názory alebo názory uverejňuje. V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Plug Sneakrs di Carmine Imbriani nenesie zodpovednosť za komentáre a nemôže prijímať nároky na náhradu škôd alebo výdavkov spôsobených používaním, zverejnením a/alebo prítomnosťou komentárov na stránke.

Plug Sneakrs od Carmine Imbriani si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť akékoľvek komentáre, ktoré považuje za nevhodné, urážlivé alebo porušujúce tieto zmluvné podmienky.

Garantujete, že:

 • Ste oprávnení uverejňovať komentáre na stránke a máte všetky potrebné licencie a povolenia na takúto činnosť;
 • Komentáre neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva, vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, patentov alebo ochranných známok akejkoľvek tretej strany;
 • Komentáre neobsahujú žiadny hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný alebo inak nezákonný materiál spôsobujúci narušenie súkromia;
 • Komentáre nebudú použité na vyžiadanie alebo propagáciu obchodných, komerčných alebo nezákonných aktivít.

Plug Sneakrs di Carmine Imbriani udeľujete nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukovanie, úpravu a oprávňujete ostatných na používanie, reprodukovanie a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek forme, formáte alebo médiu.

Hypertextové odkazy na náš obsah:

Nasledujúce organizácie môžu vytvoriť hypertextový odkaz na našu stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

 • Vládne agentúry;
 • Vyhľadávač;
 • Noviny;
 • Distribútori online adresárov môžu pridať hypertextový odkaz na našu stránku rovnakým spôsobom ako iné uvedené webové stránky;
 • Podniky akreditované systémom okrem neziskových organizácií, charitatívnych organizácií a charitatívnych fundraisingových skupín, ktoré nemôžu hypertextovo odkazovať na našu stránku.

Tieto organizácie môžu pridať hypertextový odkaz na našu domovskú stránku, do publikácií a do informácií na iných stránkach, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, reklamu alebo podporu prepájajúcej tretej strany a jej produktov a/alebo služieb; (c) je vhodné pre kontext stránky tretej strany, na ktorú odkazuje.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

 • známe zdroje obchodných a/alebo spotrebiteľských informácií;
 • komunitné stránky punto.com;
 • združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne aktivity;
 • distribútori online adresárov;
 • Internetové portály;
 • poradenské, právne a audítorské agentúry;
 • vzdelávacie inštitúcie a profesijné združenia.

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak: (a) prepojenie nás neuvedie do nevýhodnej pozície pre nás samých alebo pre naše registrované podniky; (b) organizácia nemá u nás žiadnu negatívnu históriu; (c) výhoda daná viditeľnosťou hypertextového odkazu kompenzuje absenciu Carmine Imbriani pre Plug Sneakrs; d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, reklamu alebo podporu prepájajúcej tretej strany alebo jej produktov a/alebo služieb; (c) je vhodné pre kontext stránky tretej strany, na ktorú odkazuje.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem pridať odkaz na našu stránku, mali by ste nás informovať zaslaním e-mailu na adresu Plug Sneakrs di Carmine Imbriani. Žiadame vás, aby ste uviedli svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné informácie, ako aj adresu URL vašej stránky, zoznam všetkých adries URL, na ktoré chcete odkazovať na našu stránku, a zoznam adries URL na našej stránke, na ktoré v úmysle prepojiť. Žiadame vás, aby ste na odpoveď počkali 2-3 týždne.

Schválené organizácie môžu pridať hypertextový odkaz na našu stránku nasledovne:

 • Používanie mena našej spoločnosti;
 • Použitie prepojeného jednotného vyhľadávača zdrojov;
 • Používaním akéhokoľvek iného popisu našej stránky relevantného pre kontext a formát obsahu na stránke tretej strany.

Používanie log alebo obrázkov Plug Sneakrs di Carmine Imbriani pre odkazy nie je povolené bez komerčnej licenčnej zmluvy.

Zodpovednosť za obsah:

Nemôžeme niesť zodpovednosť za obsah na vašej stránke. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť pred akýmikoľvek právnymi krokmi vyplývajúcimi z vašej stránky. Na svoje stránky by ste nemali pridávať žiadne odkazy, ktoré by mohli byť interpretované ako urážlivé, obscénne, trestné alebo ktoré porušujú, porušujú alebo naznačujú porušenie práv tretích strán.

Práva vyhradené:

Vyhradzujeme si právo požiadať vás o odstránenie všetkých odkazov alebo akéhokoľvek konkrétneho odkazu na našu stránku. Žiadosť o odstránenie odkazov musíte okamžite schváliť. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zmluvné podmienky, ako aj zásady prepájania. Pokračovaním v používaní našej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami.

Odstránenie odkazov z našej stránky:

Ak je akýkoľvek odkaz na našej webovej stránke z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať nás o tom. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nemáme povinnosť dokončiť odstránenie ani priamo odpovedať.

Neručíme za presnosť informácií na stránke. Nezaručujeme, že informácie sú úplné alebo presné, ani nesľubujeme, že zabezpečíme, že stránka zostane dostupná alebo že materiál na stránke bude neustále aktualizovaný.

Vylúčenie zodpovednosti:

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky v súvislosti s našou stránkou a jej používaním. Nič v tomto vylúčení zodpovednosti:

 • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb;
 • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie informácií;
 • obmedzuje našu alebo vašu zodpovednosť spôsobom, ktorý nie je povolený zákonom;
 • vylučuje našu alebo vašu zodpovednosť spôsobom, ktorý nemožno vylúčiť zo zákona.

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tejto časti a inde v tomto vylúčení zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; (b) riadia všetky záväzky súvisiace s týmto vylúčením zodpovednosti, vrátane záväzkov súvisiacich so zmluvou, deliktom alebo porušením zákonnej povinnosti.

Zatiaľ čo stránka, informácie a služby sú poskytované bezplatne, nemôžeme niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie akéhokoľvek charakteru.